top of page

Dernek Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL HÜKÜMLER

Derneğin adı, merkezi ve amaçları

MADDE 1 - Derneğin adı "Bebekliler Derneği"dir.

Derneğin merkezi:

MADDE 2 - Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

MADDE 3 - Sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında faaliyet gösterecek derneğin amacı ve faaliyet alanı:

Bebek'te doğmuş olup halen Bebek‘te veya başka bir yerde yaşayanlar ile bir dönem Bebek’te yaşamış ve halen Bebek’te yaşayanları birbirine kaynaştırmak, onların ekonomik, sosyal, kültürel haklarını koruyup geliştirmek ve Bebek'in doğal hayatı ile ortak yaşam alanlarını korumaktır.

Derneğin çalışma konuları ve biçimi:

 

MADDE 4 - Dernek, amacına ulaşmak için;

- Bebek semtinin bu niteliğinin korunması ve yüceltilmesi için her türlü çalışmaları yapmak,

- Gürültü, görüntü, koku, sokak, cadde, kaldırım işgali, araç trafiği karmaşası, vale ve otopark görevlilerinin çevreye verdiği rahatsızlık vb. kirliliğinin önüne geçmek için girişimlerde bulunmak,

- Çevre ve ekolojik sorunlar ile yakından ilgilenmek, çözümler üreterek ilgililere iletmek, çözümüne katkıda bulunmak,

- Bebek semtini yaşanır kılmak amacıyla her türlü girişimlerde bulunmak,

- Semt yaşayanlarına rahatsızlık veren her olgunun üzerine gitmek, ortadan kaldırılması için çaba harcamak,

- Eğitim, sağlık ve kültürel etkinliğin artırılması için girişimlerde bulunmak,

- Çevrenin güzelleştirilmesi, tarihi ve kültürel yapıların korunması ve gerektiğinde yenilemelerinin yapılması, özel ve tüzel kişilerce, kamu kuruluşlarınca yaptırılmasını sağlamak için girişimlerde bulunmak,

- Kent yaşayanları arasındaki dayanışmayı sağlamak, dostça ilişkilerin temelini atmak, ilişkileri pekiştirmek, hoşgörü ortamında sorunların çözülmesine yardımcı olmak,

- Her türlü semt sorunları ile ilgilenmek, çözüm yolları önermek, bu hususlarda görüş alış verişinde bulunmak, çözümüne katkıda bulunmak,

- Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir sağlayıcı projeler yapmak, uygulamak ve katkıda bulunmak,

- Konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, kermes, balo, müzik gösterisi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, sergi açmak, gençleri özendirmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla şiir, müzik, spor vs. her türlü yarışmalar düzenlemek, yarışmalarda ödüller vermek,

- Dernek bünyesinde oluşturulacak ekipler, uzman ve danışman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında inceleme ve araştırma yapmak ve/veya yaptırmak.

Dernek;

- Gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar. Taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat, tadilat işlerini yaptırır.

- Kitap, dergi, gazete, bülten ve broşürler yayınlar.

- Yurtiçi ve yurtdışında, kültürel ve turistik nitelikli geziler düzenler.

- Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir.

- Vakıflarda kurucu ortak olarak yer alabilir, kurulmuş vakıflara sonradan katılabilir. Vakıf senetlerine kurucu olarak imza koyabilir. Katkı payı ve bağışta bulunabilir.

- Şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olabilir. Hisse senedi ve tahvil alabilir. Bunlardan doğan hakları kullanabilir.

- Eğitim, kültürel, sportif ve sağlık konularında, boş zamanları değerlendirme amacına yönelik lokal, tesisler kurar, işletir ya da işlettirir,

- Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan, demirbaş, araç gereç, malzeme ve işletme giderlerini temin eder, karşılar.

- İhtiyaç halinde dernekte personel istihdam edebilir.

- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilir ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir,

- Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenleyebilir veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.

- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.

- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

- Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar.

- Gerektiğinde Genel Kurul kararı ile borçlanır.

- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, platformlara katılır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üye olma

MADDE 5 - Üyelik için derneğe başvuranlar Yönetim Kurulu'nun kanaat ve kararıyla üye olabilir.

Onursal üye

MADDE 6 - Katılmaları dernek için manevi bir değer taşıyan ve  toplumdaki sosyal yerleri, kişilikleri ya da eserleri ile Bebek‘e, Bebek’lilere ve  derneğe amacı ve faaliyetlerinde önemli katkıda bulunan veya bulunabilecek durumda olan seçkin kişilere Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Seçemez ve seçilemezler. Dilerlerse ödenti verebilirler.

Üyeliğe giriş koşulları

MADDE 7 - Derneğe üye olabilmek için:

1- Fiil ehliyetine sahip olmak,

2- Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,

3- Derneğin iki üyesi tarafından usulüne uygun bir bildirge ile Yönetim Kurulu'na önerilmek,

4- Yasal engeli bulunmamak,

gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti uyruğu olmayanların, bu maddedeki koşullardan başka Türkiye'de  ikamet etme hakkına sahip bulunduklarını belgelendirmeleri istenir.

Üyelik başvurularının görüşülmesi

MADDE 8 - Üye olmak isteyenin başvuru formunu alan Yönetim Kurulu üyesi, aday hakkındaki düşüncelerini de ekleyerek gecikmeksizin dernek Yönetim Kurulu'na gönderir.

Yönetim Kurulu belgelerin kendisine ulaşmasını izleyen 30 gün içinde aday hakkındaki kararın üyeliğe kabul yada isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine ve yazı ile bildirir .

Yönetim Kurulu koşullara uymayan adayın belgelerini ilgiliye geri gönderir.

Belgeleri iade edilen aday üyelik koşullarına sahip olduğunda üyelik için yeniden başvuruda bulunabilir.

Üyeliğin kaybedilmesi

MADDE 9 - Dernek üyeliği

Üyelikten Çıkma: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dilediği zaman Yönetim Kurulu'na yazılı müracaat etmek suretiyle istifa etmek hakkına sahiptir. Çıkmak isteyen üye derneğe olan aidatını ve varsa diğer borçlarını ödemeye zorunludur.

Üyelikten Çıkarılma:

Üye, üyelikten aşağıdaki sebeplerin herhangi birinin gerçekleşmesi halinde üyelikten çıkartılır:

- Gerek kanunen gerekse ana tüzük uyarınca üye olma hakkını yitirenler,

- Ana tüzük hükümlerine aykırı davrananlar, derneğin amacı ve bunların uygulanması ile ilgili Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,

- Derneğin amacına uygun hareket etmeyen, derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunan, bireysel ve kurumsal ilişkilerde etik anlayış dışında davranan, derneği küçük düşüren söz ve davranışlarda bulunanlar,

- Aidatını, Yönetim Kurulu'nun bildirdiği süre içinde ödemeyenler.

Yukarıdaki hususlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu, kendi içinde kuracağı komisyon ile gerekli araştırmayı ve incelemeyi yapıp, çıkarılacak üyenin savunmasını da aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararı verir, sonucu yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı Genel Kurul'a yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyeliğin yeniden kazanılması

MADDE 10

1- Kendi isteğiyle ayrılan kişi yeniden girmek isterse, ilk başvuruda yapılan işlemler uygulanır.

2- Ödentisini ödememiş olduğu için çıkartılan üye, bu kararın kendisine bildirilmesinden en az bir yıl sonra, tüm borçlarını ödeyerek ve yeni bir üye gibi başvurabilir.

3-Yönetim Kurulu kararı ile kesin olarak üyelikten çıkarılmış olanlar yeniden üye olarak alınamaz. Genel Kurul kararıyla hakların iadesi hükmü saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin organları

 

Genel Kurul

Genel Kurul'un oluşumu

MADDE 11 - Genel Kurul, derneğe geçmiş yıllara ait aidat borcu bulunmayan üyelerden oluşur.

MADDE 12 - Derneğin organları şunlardır:

1- Genel Kurul

2- Yönetim Kurulu

3- Denetleme Kurulu

  

Genel Kurul'un görev ve yetkileri

MADDE 13 - Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini  seçmek,

b) Tüzüğün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek,

c) Derneğin bütçesini görüşmek, aynen ya da değiştirerek  kabul ya da reddetmek,

d) Gerekli gördüğü durumlarda hesapları incelemek ve incelettirmek,

e) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetim Kurullarını mali ve idari bakımlardan ayrı ayrı ibra  etmek,

f) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması, yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesi veya gereksiz taşınmaz malların satılması ya da bunların üçüncü kişilere tahsisi konularında karar alarak yasal işlemleri yapması için Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

g) Şirketler kurmak ya da kurulan şirketlere ortak olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

h) Tesisler kurmak için Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

ı) Yönetim Kurulu kararlarından yasalar ve bu tüzük gereğince yeniden incelenebilir olanları görüşmek ve karara bağlamak,

i) Bu tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için tüm organlarına ve üyelere  gerekli talimatları vermek, gerekli görülen kararları almak,

j) Yıllık ödenti miktarını belirlemek,

k) Yardımlaşma ve Dayanışma Sandıkları kurmak,

l) Dernekler Yasası ve tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,

m) Yasal hükümler ve tüzük uyarınca derneğin feshine karar vermek.

Genel Kurul'da kararlar salt çoğunluk ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3 çoğunluk şartı aranır.

 

Toplantı türleri ve ilk gündem maddeleri

MADDE 14 - Genel Kurul iki tür toplantı yapar:

a- Yıllık olağan toplantı

b- Olağanüstü toplantı

Olağan toplantı zamanı

MADDE 15 - Olağan genel kurul iki yılda bir  Şubat ayı içinde yapılır.

Olağan genel kurul toplantı gündemi

MADDE 16 - Olağan genel kurul toplantı gündemini Yönetim Kurulu hazırlar.

Olağan toplantı gündemine ek

MADDE 17 - Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce, yoklamada hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur .

 

Olağanüstü toplantı 

MADDE 18 - Olağanüstü toplantı:

a) Yönetim Kurulu'nun kararı,

b) Denetleme Kurulu'nun yazılı isteği,

c) Yıllık ödentisini  ödemiş üyelerden 1/5 'inin yazılı isteği üzerine yapılır.

(b) ve (c) bentlerinde belirtilen istekler üzerine Yönetim Kurulu en çok 30 (otuz) gün içinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Olağanüstü toplantı gündeminde, toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan başka konu bulunmaz.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme ilave ve değişiklik yapılmaz.

Genel Kurul toplantılarının yapılacağı yer

MADDE 19 - Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka ilde yapılamaz.

Toplantıya katılacak üyeler Listesi 

MADDE 20 - Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin listesi Yönetim Kurulu'nca düzenlenir.

Genel Kurul toplantıları ile ilgili yasal işlemler 

MADDE 21 - Genel Kurul'a katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle bildirimde bulunulur.

Toplantıların duyurulması ve çağrı

MADDE 22 - Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a katılacak üyeler, 21.maddede belirtilen hususlara uygun olarak  toplantıya çağırılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Toplantı yeter sayısı

MADDE 23 - Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üyelerinin tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Toplantıya giriş (kimlik) kartlarının alınması

MADDE 24 - Genel Kurul üyeleri, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listede adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Genel Kurul toplantısının açılışı ve Başkan seçimi 

MADDE 25 - Genel Kurul toplantısı için yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanağa geçirilir ve Genel Kurul toplantısı, dernek başkanı veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.

Toplantıyı açan kişi Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasını ve bunun için Başkan, Başkan Yardımcısı ve Divan Sekreteri'nden oluşan üç kişilik Genel Kurul Divan Heyetinin seçilmesi gerektiğini ve bu seçimlerin gösterme oyu ile yapılacağını bildirerek aday gösterilmesini ister.

Gösterilen aday veya adaylar arasında yapılan seçim sonucu kazanan kişiler Genel Kurul Divan Heyeti olur. Toplantıyı açan kişi Genel Kurul Başkanı'nı göreve çağırır ve yerini heyete bırakır.

Başkanlık Divanı'nın yerini alması ve  sandık kurullarının oluşması

MADDE 26 - Genel Kurul heyeti yerini aldıktan sonra gerekiyorsa Genel Kurul üyelerinin vereceği karara bağlı olarak dernek organları seçiminde görev yapmak üzere uygun sayıda Sandık Kurulu seçebilir.

Genel Kurul Başkanı'nın görev ve yetkileri

MADDE 27 - Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkan'ına aittir. Genel Kurul Başkanı, Genel Kurul'un, yasa ve tüzük hükümlerine uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Seçim ilkeleri

MADDE 28 - Seçimler, serbest, eşit oy esaslarına göre yapılır. Her üyenin  bir oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Oylama, Genel Kurul üyelerinin vereceği karara bağlı olarak gizli veya açık yapılabilir. Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık yapılır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEÇİMLER

Seçimlerin yapılması 

MADDE 29 - Oy verme iki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu'nun,  Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında seçimi yenilenecek kurul ya da kurulların seçiminde basılı ya da boş oy pusulalarının, dernek mührünü  taşıyan zarf içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.

- Göreve talip ve aday olanlar basılı oy pusulası bastırıp dağıtabilirler.

- Basılı oy pusulalarının üzerinde ekleme ve çıkarma yapılabilir.

- Boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.

- Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri adaylarına ayrı ayrı veya birlikte  oy verilir.

Kurullara seçilme koşulları

MADDE 30 - Dernek organlarına aday olan kişilerin Genel Kurul'da bulunma zorunluluğu yoktur.

Görev süreleri

MADDE 31 - Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun görev süreleri iki yıldır .

Süresi bitmeden istifa eden, düşen ya da düşürülen Dernek organları asıl ve yedek üyeleri yerine  seçilenler eskilerinin sürelerini tamamlar.

Seçim sandıkları

MADDE 32 - Genel Kurul'ca seçimlerin kapalı oyla yapılması kabul edilirse; üyeler oylarını, Yönetim Kurulu'nca yerleri belirlenmiş ve her türlü hazırlıkları yapılıp Genel Kurul Başkanlık Divanı'na teslim edilmiş sandıklardan birine atmak suretiyle kullanırlar .

BEŞİNCİ BÖLÜM

OY VERME DÜZENİ, OY VERMEDE SIRA

Oy kullanma

MADDE 33 - Üyeler  oylarını kapalı zarf içinde sandığa atmak suretiyle kullanırlar.

Sandıkların açılması, zarfların sayılması, fazla zarfların imhası

MADDE 34 - Sandıklar oy vermenin başlamasından Genel Kurul Başkanı oy vermenin bittiğini ilan edinceye kadar yerlerinden kaldırılamaz.

- Genel Kurul Başkanı sandık başında oy veren olmadığını görünce üç kez "Oyunu kullanmayan var mı?" diye sorduktan sonra oy vermenin bittiğini ilan eder.

- Oy verme işlemi bittikten sonra oy sandıkları, Sandık Kurulu  tarafından kilitli olarak Başkanlık Divanı'na getirilerek teslim edilirler.

- Sandıkların açılması, zarfların çıkarılması, sayılması, oyların sayılması, oy ayrımının yapılması Genel Kurul'un yapıldığı salonda ve üyelerin  önünde yapılır.

- Genel Kurul sonuçları tutanakla tespit edilerek Divan Başkanı tarafından açıklanır.

Devir - Teslim

MADDE 35 - Yönetim Kurulu'nun değişmesinde devir teslim zorunludur.

Devir-teslim işlemi Genel Kurulu izleyen bir hafta içinde, gerektiğinde  Genel Kurul Başkanlık Divanı ve yeni seçilen Denetçilerin gözetiminde yapılır.

Devir-teslime gelmeyen Yönetim Kurulu sorumlu olur.

ALTINCI BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Oluşumu 

MADDE 36 - Yönetim Kurulu,iki yıllık süre için Genel Kurul kararı ile seçilmiş yedi (7) asil, beş (5) yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın toplantıya ve görüşmelere katılabilirler.

MADDE 37 - Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

1- Seçimleri izleyen (30) otuz gün içinde seçim sonuçlarına ilişkin belgeleri Mülki İdare Amirliği'ne bildirmek,

2- Tüzük hükümlerine uygun olarak derneği temsil ve ilzam etmek,

3- Derneğin bütün faaliyetlerinin yasa, yönetmelik, Bebekliler Derneği prosedürleri ve tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak,

4- Dernek işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak,

5- Yıllık iş hedeflerini sayısal olarak ve zaman plan  ile belirlemek, üyelere duyurmak ve dönem sonuna kadar dernek panosunda tutmak,

6- Dernek için:

a- Yönetim

b- Sosyal, Kültürel, Mali, Sağlık amaçlarının gerçekleştirilmesi,

c- Malik ya da kullanma hakkı sahibi bulunduğu tesislerin kullanılması,

d- Diğer konularda yönetmelik/prosedür ve talimatlar yapmak ve bunları bu tüzükte öngörülen biçimde yürürlüğe koymak,

7- Dernek amaçlarına uygun olarak her biçim ve konuda organizasyon, parasal olanak sağlanması, atılımı yapmak, eğitim ve araştırma kararları vermek ve uygulamak,

8- Gerekli gördüğü ekipleri kurmak,

9- Üyelik müracaatlarını, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde yazılı olarak en çok 30 (Otuz ) gün içinde müracaat sahibine bildirmek,

10- Üye kabulüne ve Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'na ve ana tüzüğe göre üyelikten düşürmeye karar vermek,

11- Derneğe ait defter, kayıt ve belgelerin usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlamak,

12- Genel Kurul'a katılacak üyelerin listesini ve gereğinde giriş (kimlik) kartlarını hazırlamak,

13- Genel Kurul'u :

a- Gerek gördüğünde doğrudan,

b- Denetleme Kurulu'nun isteği üzerine,

c- Yıllık aldatını ödemiş üyelerin 1/5' inin yazılı istekleri üzerine olağanüstü toplantıya çağırmak,

14- Derneğin faaliyet raporu ile birlikte kesin hesaplarını ve bütçe tasarısını derneğin muhasebe plan ve yönetmeliğine göre ayrıntılı önerileri ile birlikte hazırlayarak isteyen üyeye verilmek üzere dernek merkezinde  hazır bulundurmak,

15- Genel Kurul'ca kabul edilmiş bütçeye göre mali tasarruflar ve gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

16- Derneğin gelir ve gider hesaplarını yapmak, görev dönemi sonunda faaliyet raporunu ve sonraki dönem için bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak, gereğinde dernek gelirlerinin 10%'unu eğitim fonuna ayırmak,

17- Bu tüzükte belirlenmiş olan tutum ve davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin kararları almak ve bu kararların uygulanmasını sağlamak,

18- Dernekle ilgili her türlü ihtilafta adli, idari, mali ve icrai takibat yapmak, dava açmak, sulh yapmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul ya da bu hususlara da şamil olacak vekalet vermek,

19- Genel Sayman'a bütçe esasları dahilinde sarf yetkisi vermek,

20- Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve  bu tüzük ile kendisine tanınan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak.

Görev Bölümü

 

MADDE 38 - Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarında gizli veya açık oy ve üye tam sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile:

a) Bir Başkan

b) Bir Başkan Yardımcısı

c) Bir Genel Sekreter

d) Bir Sayman Üye seçer.

İlk ve ikinci turda 2/3 (üçte iki) çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunluğa bakılır.

Görev bölümü karar defterine yazılır, dernek merkezinde özel yerlerine asılarak üyelere duyurulur.

Bu görevlerden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu ilk toplantısında o görev için yukarıdaki esaslarla yeniden seçim yapar.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici ya da sürekli görev değişikliği yapabilir.

Ancak, Yönetim Kurulu üyelerine yukarıdaki belirlenen görevlerden birden fazlası verilemez.

Bu değişiklikler de demek merkezinde özel yerlerine asılarak üyelere duyurulur.

Ayrıca Yönetim Kurulu içindeki görevlilerin her biri için en az üç üyenin önerisiyle her zaman gizli oyla yeterlilik oylaması yapılabilir ve gerektiğinde üye tam sayısının 2/3 (üçte iki) oy çoğunluğu ile ünvanlı görevliler görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel yetki ve sorumlulukları

MADDE 39 - Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a ve yasalara karşı bir bütün olarak sorumludur.

Yönetim Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman üye, üç (3) Asil üyeden oluşur.

A) Başkan

1- Başkan derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder,

2- Yönetim Kurulu adına demeç ve bilgi vermeye yetkilidir. Gerektiğinde bu yetkisini Yönetim Kurulu üyelerinden birine verebilir.

3- Dernek bünyesinde kurulacak ekip ve komisyonların doğal başkanıdır.

4- Genel Başkan'ın, Yönetim Kurulu adına sarf yetkisi vardır. Bu yetkinin sınırını günün koşullarına göre Yönetim Kurulu saptar .

B) Başkan Yardımcısı

Başkan'ın her konuda yardımcısıdır ve onun bulunmadığı hallerde Başkan'ın yetkilerini kullanarak Başkan'a ait tüm görevleri yerine getirir.

C) Genel Sekreter

1- Derneğin tüm yazışmalarından sorumludur.

2- Günlük işlerin aksamadan yürütülmesini sağlar.

3- Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.

4- Karar defterini usulüne uygun olarak düzenler.

5- Derneğin tüm organları ve üyeleri ile olan ilişkilerini organize eder .

6- Tüm görevlerini yaparken Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin özel yardımını istemek ya da belirli işler için bir üyenin geçici olarak kurulca görevlendirilmesini istemek yetkisine sahiptir.

7- Kurulun görev dönemi sonunda hazırlayacağı çalışma raporunun taslağını hazırlar .

Halin icabına göre Yönetim Kurulu Genel Sekreter'in çalışma biçimi, yetki ve sorumlulukları ile ücret ödenmesi hususlarını yeniden düzenleyerek karara bağlayabilir.

D) Sayman üye

1- Derneğin tüm parasal işlerinden, bu işlemlerin deftere ve kayıtlara geçirilmesinden,

2- Dernekle ilgili vergi, sigorta, ücretlerin tahakkuku ve ödenmesinden sorumludur.

3- Dernek adına yapılan tüm ödemelerin usulüne uygun yapılmasını, dernek gelirlerinin her çeşidinin izlenmesini ve derlenmesini sağlar,

4- Derneğin muhasebe personelinin amiridir.

5- Dernek merkezinin, demeğe ait tesislerin muhasebe ile ilgili işlemlerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler, Yönetim Kurulu'na bilgi verir.

6- Muhasebe kayıtlarını merkez muhasebesinde birleştirir .

7- Genel Kurul'a sunulacak hesap raporunu ve bütçeyi taslak halinde Yönetim Kurulu'na sunar,

8- Genel Kurul'dan geçmiş olan bütçeyi uygular, derneğin parasal durumu hakkında en fazla iki aylık aralıklarla Yönetim Kurulu'na rapor verir, dernek panosuna asar. Yönetim Kurulu gerektiğinde hazırlanması için uygun süre vererek kendisinden her zaman böyle bir rapor isteyebilir.

Toplantılar 

MADDE 40 - Yönetim Kurulu toplantıları, iki yılda en az kırk kez çoğunluk sağlanan toplantı gerçekleştirmek kaydıyla belirlenen gün ve saatte Başka'nın, Başka'nın yokluğunda Başkan Yardımcısı ya da Yönetim kKurulu üyelerinin  1/3 ( üçte bir ) inin yazılı çağrısı üzerine yapılır. Toplantılar ilgili prosedüre uygun olarak yapılır.

Her toplantıda bir sonraki toplantının günü ve saati saptanır.

Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan, yokluğunda Başkan Yardımcısı yönetir.

Kararlar

MADDE 41 - Kararlar Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu karar defterine yazılarak toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler karşıt görüşünü ve gerekçesini yazarak altını imzalarlar.

Derneği yükümlülük altına sokacak kararlar

MADDE 42 - Genel Kurul'dan yetki alınmış olması koşulu ile derneği yükümlülük ve borç altına sokacak kararların en az dört üyenin olumlu oyu ile alınması zorunludur.

Temsil ve ilzam

MADDE 43 - Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile derneği;

a) İdare işlerde Başkan, Başkan Yardımcısı, ya da Genel Sekreter birlikte ya da teker teker,

b) Mali işlerde,

Başkan veya Başkan Yardımcısı ile Sayman üyenin ortaklaşa iki imzaları, temsil ve ilzam eder.

Yetki verme

MADDE 44 - Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçına, Yönetim Kurulu yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir .

Bu durum Yönetim Kurulu'nun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde, tüzük ve bütçe hükümleri uyarınca verilecek yetkinin niteliği, kapsamı, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

DENETLEME KURULU

Oluşumu 

MADDE 45 - Denetleme Kurulu, iki yıllık süre için Genel Kurul'ca seçilen üç üyeden oluşur.

Kurul ilk toplantısında aralarından birini Başkan seçer. Yedek üye sayısı üçtür.

Görev ve yetkileri

 

MADDE 46 - Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek faaliyetlerinin Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

b) Kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak amacı ile derneğin tüm defterlerinin, işlemlerinin, hesaplarının, yapılan harcamaların geçerli belgelere dayanıp dayanmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla incelemek, denetlemek, yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu'ndan açıklama istemek,

c) Dernek kasasını, kayıtları ve yapılan işleri gerek gördüğü durum ve zamanlarda denetlemek,

d) Yönetim Kurulu'nun Kanun ve Tüzük hükümlerine, Yönetmeliklere, Bebekliler Derneği prosedürlerine ve talimatlarına uyup, uymadığını izlemek,

e) Hesapların düzenli işlemesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu incelemek ve denetlemek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 

İlk toplantı çağrısı

MADDE 47 - Seçimle gelen organlardan Yönetim Kurulu, seçimi izleyen en geç bir hafta içinde, dernek Başkan'ının yazılı çağrısı üzerine belirtilen yer, gün ve saatte toplanır.

 

Toplantı yeter sayısı

MADDE 48 - Organlarda toplantı üyelerden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır.

Karar yeter sayısı

MADDE 49 - Organlarda karar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olursa Başkanlık edenin oyu iki sayılır.

Sürenin dolması, istifa, düşme, düşürülme hallerinde görevin geçici sürdürülmesi

MADDE 50 - Görev süresi dolan kişiler, organlara yeni seçimler yapılıncaya kadar, günlük işleri yürütmek üzere göreve devam eder.

İstifa ve devamsızlık durumunda yedek üyenin göreve çağrılması

MADDE 51 - Seçimle göreve gelen kurulların üyelerinden biri istifa eder ya da altı aylık dönemde yapılan toplantılara 4 kez özür bildirmeksizin katılmazsa kişinin Yönetim Kurulu üyeliği düşer, yedek üyelerden birisi Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirilir.

Yeni seçimi gerektiren durumlar

MADDE 52 - Seçimle gelen organlarda üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi'nin duruşma yapılarak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişinin, bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplama kararına uyulur ve gereken kurul ya da kurullar için seçim yapılır.

Kararların deftere geçirilmesi

MADDE 53 - Seçimle gelen organlar kararlarını noterden tasdikli karar defterine geçirmek zorunluğundadır.

Bildiri yayınlanması

MADDE 54 - Dernek Yönetim Kurulu'nca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar yapılamaz ve dağıtılamaz.

Bildiri, beyanname veya benzeri bir yayın yapılmasına  gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu'nun bu hususta karar alması gerekir .

Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Şube

 

MADDE 55 - Derneğin şubesi yoktur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

PARASAL KONULAR

BÜTÇE -YÜRÜRLÜĞÜ -UYGULAMALAR -AKTARMA YETKİSİ

Bütçe

MADDE 56 - Derneğin parasal işleri, gerektiğinde çıkarılacak  bir muhasebe planı ve yönetmeliği ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bir bütçe ile yönetilir. Bütçede derneğin gelir ve giderleri ve bilançoda derneğin borçları, alacakları ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.

Bütçenin yürürlüğü

MADDE 57 - Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur.

Bütçe uygulamaları 

MADDE 58 - Genel Kurul'ca kabul edilmiş olan bütçenin açık vermeden yürütülmesini ve dengeli bir biçimde uygulanmasını sağlamak Yönetim Kurulu'nun görevidir .

 

YILLIK ÖDENTİ VE GİRİŞ ÖDENTİSİ

Yıllık  Ödenti

MADDE 59 - Yıllık  ödenti her yıl bütçesinde Genel Kurul'ca saptanan miktardadır.

Giriş Ödentisi

MADDE 60 - Giriş ödentisi Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

MADDE 61 - Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Üye giriş ödentisi ve yıllık ödenti,

b) Balo, eğlence, şenlik, yemek, temsil, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Mevzuata ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak yayınlardan sağlanacak gelirler,

d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

e) Derneğin sahip olduğu mal varlığından ya da kullanma ve faydalanma hakkına sahip bulunduğu sosyal tesislerden elde edilecek gelirler,

g) Reklam gelirleri.

Gelir ve giderlerde usül

MADDE 62 - Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bankalara yatırılan dernek gelirleri için de alındı belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

- Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

- Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve Yönetim Kurulu  dışındakiler için yetki belgesi düzenlenir.

- Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

Giderler

MADDE 63 - Dernek, gelirlerini amaçları, Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile derneklerle ilgili mevzuat hükümleri dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Derneğin harcamaları, Genel Kurul'ca kabul edilmiş bütçesine göre Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu'nun vereceği yetki sınırları içinde sayman üye tarafından yapılır .

Yönetim Kurulu gerektiğinde belirleyeceği sınırlar çerçevesinde bir veya birkaç üyesini harcama yapma konusunda yetkili kılabilir. Her nevi harcama için belge alınması şarttır.

Harcama ve ödemelerde sorumluluk

MADDE 64 - Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Derneğin iç denetim şekilleri

MADDE 65 - Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından derhal gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

Defter ve kayıtlar 

MADDE 66 - Dernek 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen defterleri,  söz konusu yasa ve yönetmeliklerde öngörülen şekilde tutar. Bu defterlerin noterden veya İl dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Tüzük değişikliği

MADDE 67 - Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılır.  Tüzük değişikliği ancak Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunanların onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurul'ca görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğudur.

 

Fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli

MADDE 68 - Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

- Genel Kurul'da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

- Fesih hakkındaki kararlar,  hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

- Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bebekliler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının Genel Kurul kararına bırakıldığı hallerde, Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamış veya son Yönetim Kurulu'na yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, veya dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu  durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Türk Medeni Kanunu'nun uygulanması

MADDE 69 - Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

bottom of page